RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ศุภรา เชาว์ปรีชา (เจ๋)
Supara Chaopricha

หัวหน้าคณะทำงาน รมต.ช่วยฯ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

Chief of Staff
Minsitry of Education

ศรวุฒิ นรภูมิภัชน์ (ต๋อย)
Sorawut Norapoompipat

เลขานุการเอก
กรมองค์การระหว่างประเทศ

First Secretary
Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs

ศิรี จงดี (ฝ้าย)
Siree Jongdee

นักวิชาการ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Academic
Equitable Education Fund

ศิษฏศรี นาคะศิริ (นุ้ย)
Sittasri Nakasiri

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Assistant Secretary - General
Securities and Exchange Commission (SEC)

ศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร (บ้วย)
Supapong Asvinvichit

▪กรรมการผู้จัดการ ▪กรรมการปฏิคม
▪บริษัท ทีพีพีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ▪หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

▪Managing Director ▪Public Relations Director
▪TPP International Co., Ltd. ▪The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

ศุภกิจ แย้มประชา (สัน)
Supakit Yampracha

รองเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรม

Deputy Secretary General
Office of the Court of Justice

พี่สันมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและอาญา ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมรดก อีกทั้งยังเป็นอนุกรรมาธิการกฎหมายของรัฐสภา มีภูมิหลังการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยมาโดยตลอด และยังเป็นหนึ่งในอดีตผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

พี่สันมีความสนใจเรื่อง Sentencing Culture และอยากส่งเสริมด้าน Creative Innovation ในการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการใช้เทคโนโลยีในใหม่ๆ มาพัฒนาระบบศาลให้ทันสมัย ก้าวหน้า สอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ศรัณยู วิริยเวชกุล (หยู)
Saranyu Viriyavejakul

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

Vice President
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Pubic Organization)

พี่หยูเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนำเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน

พี่หยูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หรือสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายท้องถิ่น หรือกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามหลักนิติธรรม

ศิริประกาย วรปรีชา (เจี๊ยบ)
Siriprakai Worapreecha

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม

Inspector General of the Ministry
Ministry of Justice

พี่เจี๊ยบได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยทำงานร่วมกับครูข้างถนน เพื่อให้เข้าใจบริบทการทำงานของ NGO ทำให้เข้าใจเด็กและเยาวชนมากขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การกระทำผิดซ้ำ รวมถึงปัญหาความยากจน ปัญหาการศึกษา และความเข้าใจที่จะสร้างตัวตนให้กับเด็ก เพื่อให้เขาได้มีโอกาสที่ดี และดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

พี่เจี๊ยบมีความสนใจและมุ่งมั่นทำงานกับเด็ก/เยาวชน ที่ก้าวพลาดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าการได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยลดจำนวนเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาด แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ใช่หน่วยงานโดยตรงด้านการศึกษา แต่เด็ก/เยาวชนกลุ่มนี้ เป็นเด็ก/เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่รัฐต้องให้ความสนใจในการจัดการศึกษา/การพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการพัฒนาเด็ก/เยาวชน

ศรพล ตุลยะเสถียร (แดง)
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Senior Executive Vice President, Head of Corporate Strategy Division
The Stock Exchange of Thailand