RoLDNETWORK

RoLD Fellows

สมโภชน์ อาหุนัย (โพด)
Somphote Ahunai

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Energy Absolute Public Company Limited

พี่โพดมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและพลังงาน พลังงานทดแทน การลงทุน เเละนวัตกรรมอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาพี่โพดได้ร่วมกับ ‘กลุ่มช่วยกัน’ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรครวม 70 รายการให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เเละมีส่วนร่วมสร้างแอพพลิเคชั่น หมอชนะ

พี่โพดมีความมุ่งมั่นที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมทุกภาคส่วน เพื่อให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สันติ ศิริธีราเจษฎ์ (ติ)
Santi Siritheerajesd

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย

พี่ติมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาพี่ติได้ทำงานด้านการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่หนีภัยการถูกสังหาร ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง และผู้ลี้ภัยที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมจัดตั้งชมรมจิตอาสารณรงค์การท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์

ปัจจุบันพี่ติทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็กให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

สลิลา กลั่นเรืองแสง (ลิ)
Salila Klanreaungseang

อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

Lecturer
Rangsit University

สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย)
Sujira Aroonpipat

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

Director of Public Relation
Thai International School

พี่นุ้ยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับโครงการและหน่วยงานต่างๆ มากมาย โดยในช่วงวิกฤตโควิด 19 พี่นุ้ยได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และสนับสนุนอาหารส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบางตามชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และเป็นผู้ปลุกกระแสใน TikTok ให้ผู้คนหันมาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

พี่นุ้ยมีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักนิติธรรมไปปรับใช้ในการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

สิตางศุ์ ตั้งศิริ (หนุ่ย)
Sitang Tangsiri

อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

Executive Director
Office of Contract and Legal Advice 2, Department of Legal Counsel, Office of the Attorney General

พี่หนุ่ยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่พี่หนุ่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นอัยการจังหวัดได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่ดิน กฎหมายครอบครัว – มรดก และให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระดับท้องถิ่น เพื่อลดจำนวนคดีความและการฟ้องร้อง

พี่หนุ่ยมีความสนใจและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

สุพจน์ เธียรวุฒิ (พจน์)
Supot Tiarawut, Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Chief Executive Officer
Digital Government Development Agency (Public Organization)

พี่พจน์มีความเชี่ยวชาญด้านการโทรคมนาคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ วิศวะคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารความเร็วสูง

พี่พจน์มี Passion ในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ สร้าง – เชื่อม -เปิด ประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน ยกระดับหน่วยงานพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล

สุรินทร์ คำฝอย (อ๊อด)
Surin Khomfoi, Ph.D.

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Executive Vice President for Planning
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อิ่ง)
Saranpat Anumatrajkij

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Director Department of Empowerment of Persons with Disabilities
Ministry of Social Development and Human Security

พี่อิ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนพิการและกลุ่มเปราะบาง/การพัฒนาสังคมทั้งในส่วนนโยบายและในระดับพื้นที่

ที่ผ่านมาพี่อิ่งได้ขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการจัดระบบสวัสดิการสังคมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พี่อิ่งมุ่งปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันการเลือกปฏิบัติทางเพศ ส่งเสริมพลังอำนาจทางเพศที่ด้อยกว่าตามมายาคติ ส่งเสริมทัศนคติของสังคมไทยต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างเปิดกว้าง

สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (เสก)
Surasekk Yuthiwat

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทูลมอโร จำกัด

Managing Director
toolmorrow

พี่เสกมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือ ออกแบบกิจกรรมเพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ และปรับความคิด “ชุดใหม่” อย่างสร้างสรรค์ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Social and Behavior Change Communication lab แฟนเพจ Toolmorrow โฟกัสด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ อุบัติเหตุบนถนน สิ่งแวดล้อม โดยเน้นนกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ผู้ปกครอง ทำคลิปด้านสังคมที่สื่อสารเชิงบวก

พี่เสกมีความมุ่งมั่น (Passions) ในการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ ทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีทั้งด้านการเงิน ความสุข และสุขภาพ

สุปราณี สถิตชัยเจริญ (ม้วย)
Supranee Satitchaicharoen

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Director of International Cooperation Division
Anti-Money Laundering Office

พี่ม้วยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พี่ม้วยทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นวิทยากรบรรยายในสถานที่ต่างๆ และสื่อวิทยุ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงิน

พี่ม้วยมีความสนใจและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำโดยใช้กลไกทางเศรษฐกิจ การปรับระบบการจัดเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรมและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง การสร้างระบบการศึกษาและสวัสดิการทางสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาสังคม

สันติ สาทิพย์พงษ์ (นัด)
Santi Sathippong

ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย
มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Chairman of the Legal Working Group
Friends in Need (of "PA") Volunteers Foundation

สัมภาษณ์ ชนานิยม (อ๊อบ)
Sampas Chananiyom

วุฒิสถาปนิก
สถาปนิกอิสระ

Senior Architect
Architect

พี่อ๊อบมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการออกแบบเรือนจำและทัณฑสถาน ที่ผ่านมาได้ออกแบบอาคารสถานที่สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนางานทางด้านอาคารสถานที่โดยไม่ได้คำนึงแค่คนที่ทำงานอย่างเดียวเรายังคำนึงถึงผู้ที่ใช้งานอาคารตลอดจนผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษที่อยู่ในเรือนจำ

พี่อ๊อบมีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการให้โอกาสและส่งเสริมผู้การปรับ mindset และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมหลังการพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน ลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

สันติธาร เสถียรไทย (ต้นสน)
Santitarn Sathirathai, Ph.D.

อดีตประธานทีมเศรษฐกิจ, กรรมการผู้จัดการ
Sea Limited (Shopee, Garena, SeaMoney)

Former Group Chief Economist, Managing Director
Sea Limited (Shopee, Garena, SeaMoney)

พี่ต้นสนเป็นนักเศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ platform Global Internet Company และการทำ E-Commerce ออนไลน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Shopee, Garena. Sea Money ในภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นผู้เขียน หนังสือชื่อ “The Great Remake สู่โลกใหม่” กล่าวถึงการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

พี่ต้นสนมีความสนใจเรื่องประเด็นการผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการเป็นอยู่ของมนุษย์ และภาคเศรษฐกิจดิจิทัลในการนำข้อมูลที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน

สุทธิ สูอำพัน (โจ้)
Sutti Sooampon

อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School)

Assistant Professor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Business School

เสาวคนธ์ มีแสง (กุ้ง)
Saowakon Meesang

ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร

Director of Tax Policy and Planning Division
Revenue Department

นอกจากหน้าที่ราชการที่ทำอยู่ พี่กุ้งได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีส่วนในการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้สนับสนุนและบริจาคทางการแพทย์สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

พี่กุ้งมีความมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกทางภาษีเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)
Sarinee Achavanuntakul

นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้
บริษัท ป่าสาละ จำกัด

Managing Director, Knowledge Development
Sal Forest,.Co.Ltd.

เสถียร รุ่งทองคำกุล (หนุ่ม)
Sathien Rungthongkhamkul

ผู้พิพากษา
ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Judge
Office of the President of the Supreme Court

สันทนี ดิษยบุตร (ต่าย)
Santanee Ditsayabut

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์
สำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์

Director of the Secretariat office of Nitivajra Institute
The Secretariat office of Nitivajra Institute

สายใจ เลี้ยงพันธุ์สกุล (น้ำ)

ผู้อำนวยการ
ปันดียา อินโนเวชั่น แลป

Director
Phandeeyar, Innovation Lab

พี่น้ำทำงานในการส่งเสริม CIVIC TECH ด้าน HATE SPEECH ในเมียนมาร์ ผ่านการใช้ Open Data และเทคโนโลยีใหม่ มาเป็นส่วนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาร์ เป็นคนสรร้าง Online Election Platform, VoteMM เพื่อให้ชาวเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง โดยมีประชากรกว่า 50 ล้านคนเข้าใช้

พี่น้ำมีความสนใจในเรื่องการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและ inclusive society ในการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกคน โดยผ่านการใช้นวัตกรรมใหม่ มาเป็นเครืองมือช่วยจัดการ

สิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล (เกตุ)
Sirinij Chokchairittikul

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Executive Vice President - Marketing Group
MitrPhol Sugar Corp.,Ltd.

สิรินยา บิชอพ (ซินดี้)
Sirinya Bishop

นักแสดง นางแบบ พิธีกร นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแคมเปญDontTellMeHoeToDress

Actress, Model, TV Host, Entrepreneur and Activist

สิตา สัมฤทธิ์ (ตา)
Sita Sumrit, Ph.D.

Assistant Director, Poverty Eradication and Gender Division
ASEAN Secretariat

สัญญา เนียมประดิษฐ์ (หนึ่ง)
Sanya Niumpradit

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ (Police Attache’)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Royal Thai Police

สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (ปิง)
Somkiat Masunthasuwun

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Senior Executive Vice President - Renewable Energy Business Group
Mitr Phol Sugar Corp.,Ltd.

โสมนัส เจือศรีกุล (นัท)
Sommanat Juaseekoon

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Director of TIJ Academy
Thailand Institute of Justice

สมประสงค์ สหวัฒน์ (ช้าง)
Somprasong Sahavat

กรรมการบริหาร
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chief Financial Officer
Vanachai Group Plc.

สมประวิณ มันประเสริฐ (เม่น)
Somprawin Manprasert, Ph.D.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการวิจัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Chief Economist and Executive Vice President
Bank of Ayudhya Plc.

สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ (ติ๊ก)
Sarit Tankitjanukit

ผอ.กองการกฎหมาย/ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Director of Law Division
Suan Dusit University

สราวุธ เบญจกุล (วุธ)
Sarawut Benjakul

กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Commissioner, Securities and Exchange Commission
The Securities and Exchange Commission

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (เอ้)
Suchatvee Suwansawat, Sc.D.

อดีตอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Former President
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สโรบล ศุภผลศิริ (บัว)
Srobol Subhapholsiri

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ไลน์แมน - วงใน (ประเทศไทย) จำกัด

สุกัญญา เวศย์วรุตม์ (เล็ก)
Sukunya Vesvarut

อัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด

Prosecutor
Office of Attorney General

สุนิตย์ เชรษฐา (นิด)
Sunit Shrestha

กรรมการผู้จัดการ
สถาบัน Change Fusion

Founder and Managing Director
Change Fusion

สลักจิต มั่นธรรมรักษา (จอย)
Salakjit Munthamraksa

East and Southeast Asia Chapter Head,
Aspen Network of Developmental Entrepreneurs (ANDE)

พี่จอยบริหารงานโครงการพัฒนาของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยลดและแก้ปัญหาความยากจน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.น่าน จ. เชียงใหม่ ประเทศอินโดนีเซีย และเมียนมา ที่มีปัญหาการทำผิดกฎหมายด้วยการการปลูกฝิ่น ตลอดจนการบุกรุกทำลายป่า นอกจากนี้พี่จอยยังเป็นสมาชิก Global Shaper Community จัดตั้งโดย World Economic Forum

พี่จอยมีความมุ่งมั่นให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ (โด่ง)
Suntariya Muanpawong, Ph.D.

รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 5
ศาลอุทธรณ์

Deputy Chief Justice, Region V
The Court of Appeal

สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ (หนิง)
Supamas Trivisvavet, Ph.D.

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

President
CH. Karnchang Public Company Limited

สุพัณณดา เลาหชัย (เพิร์ล)
Suphannada Lowhachai, Ph.D.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Planned Policy Analyst, Professional Level
National Economic and Social Development Board  (NESDB)

สุภิญญา กลางณรงค์ (เก๋)
Supinya Klangnarong

ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค ประเทศไทย

COFACT THAILAND

สุปรีย์ ศรีสำราญ (อาร์ต)
Supree Srisamran, Ph.D.

นักวิเคราะห์อาวุโส
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Senior Analyst
Siam Commercial Bank

สุรพล โอภาสเสถียร (ซือ)
Surapol Opassatain

ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Chief Executive Officer
National Credit Bureau Co., Ltd.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (อ้วน)
Surasak Likasitwatanakul, Ph.D.

ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Chairman of the Board
Thailand Institute of Justice

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ (อาร์ต)
Suriyapong Tubtimtae

รองประธาน
บริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

Vice President
Lucky Resrouces & Logistics Co.,Ltd.

สุทธาภา อมรวิวัฒน์ (ก้อย)
Sutapa Amornvivat, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

Founder & Chief Executive Officer
SCB Abacus Co., Ltd.

สุธี อนันต์สุขสมศรี (เอ๋)
Sutee Anantsuksomsri, Ph.D.

รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Deputy Dean, Department of Urban and Regional Planning
Chulalongkorn University

สุธาทิพย์ ทัศนชัยกุล (ฝน)
Suthatip Jullamon Tasanachaikul, Ph.D.

ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
สำนักประธานศาลฎีกา

Judge of the Office of President of the Supream Court
The Supreme Court

สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น (พัน)
Supan Tungjitkusolmun, Ph.D.

คณบดี
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

President
CMKL University

พี่พันมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ /การนักวิจัย /การบริหารการศึกษา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลได้เป็นเครือข่ายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และได้ร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนไทย

พี่พันมีความสนใจที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาไทยสามารถใช้ศักยภาพสูงสุด ลดปัญหาของผู้ที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม

สมยศ เกียรติวนิชวิไล (ตี๋)
Somyot Kaitwanidvilai

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dean, School of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

กิจกรรมเพื่อสังคม

1. เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ ศูนย์สจล.นวัตกรรมสู้โควิดตั้งแต่ปี 2562 เพื่อนำนวัตกรรมไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 1000 ชิ้นทั่วประเทศ

2. ร่วมผลักดันโครงการ Street Food เพื่อให้เกิดอาหารปลอดภัยในช่วยให้คนเกิดอาชีพ, โครงการ Food Innopolis, การติดตั้งระบบเซลแสงอาทิตย์และการเรียนรู้เพื่อโรงเรียนชายขอบ, โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าวัดฝุ่น PM ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ชุมชน

3. ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้องค์กรที่ขาดแคลน ในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. เป็นหนึ่งในผู้สร้างโครงการ non degree เพื่ออบรมผู้สนใจมากกว่า 1500 คน

5. เป็นคณะทำงานตัดสินหรือให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาสังคม อาทิเช่น ข้อพิพาทกรณีฟ้องร้องระหว่างบริษัทเอกชนเรื่องระบบไฟฟ้า หรือการสนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสังคม

ความสนใจ/Passion

ข้าพเจ้ามีความสนใจในการเข้าช่วยสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยี ด้านการศึกษาและอื่นๆ โดยมีความสนใจเป็นพิเศษในการลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึง อาทิเช่น การสร้างบทเรียนราคาถูกและแจกจ่ายให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมทั้งการนำนวิตกรรมหรือเทคโนโลยีไปลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่าง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดความแข็งแกร่งของ SMEs ไทยได้ และคิดว่าการสร้างฐาน SMEs และการให้ความรู้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การก้าวให้ทันเทคโนโลยีและรู้เท่าทันยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องเร่งดำเนินการ ในโลกที่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะต้องมีการเร่งการกระจายความรู้ เทคโนโลยี เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและทำให้

สุดารักษ์ สุวรรณานนท์ (ตอง)
Sudarak Suvannanonda

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Chief of Surveys and Analysis Section
Thailand Institute of Justice

พี่ตองมีความเชี่ยวชาญและความสนใจเรื่อง ปัญหาอาชญากรรม International Coorperation และการสำรวจโดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยมีประสบการณ์ตรงในการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบ

พี่ตองมี Passion ในการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่มนุษย์พึงมี การเข้าถึงข้อมูล และกระบวนการยุติธรรม โดยมีแรงผลักดันอยากให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านการสื่อสารและแบ่งปันสู่สาธารณะ

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
Sorawit Paiboonrattanakorn

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Founder & CEO
Saturday School Foundation

พี่ยีราฟได้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) ซึ่งเป็นโรงเรียนวันหยุดเพื่อขุดค้นศักยภาพของเด็ก ด้วยการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็ก ๆ ได้เลือกเรียนตามกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ เช่น ศิลปะ เต้น ร้องเพลง กีฬา เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแสดง การทำหนังสั้น และอื่นๆ อีกมากมาย

พี่ยีราฟมีความมุ่งมั่นที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กไทยทุกคนได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะมีฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ

สวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (แม้ว)
Sawita Suwansawat

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

Managing Partner
MSC International Law Office Company Limited

พี่แม้วมีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำมายมาก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ EDP และมูลนิธิ ทองเนื้อเก้า เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

พี่แม้วมีความมุ่งมั่นที่สร้างความเป็นธรรมในระบบการศึกษาเพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สุภาวดี โชติกญาณ (พิงค์)
Supavadee Chotikajan

บริษัท มาร์ส ประเทศไทย

Global Sustainability Senior Manager Human Rights and Marine Biodiversity
Mars Inc./Mars Petcare

พี่พิงค์ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ พัฒนากลยุทธ์การสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเคารพสิทธิเด็ก แก้ไขปัญหาแรงงานและสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมการประมงเเละอาหารทะเลในห่วงโซ่อุปทาน

พี่พิงค์มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปสังคมไทย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยการวางรากฐานพื้นฐานของคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เเละขับเคลื่อนประเทศสู่ “สังคมแห่งความยุติธรรม” สำหรับทุกสาขาอาชีพ