RoLDNETWORK

RoLD Fellows

สมโภชน์ อาหุนัย (โพด)
Somphote Ahunai

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Energy Absolute Public Company Limited

สันติ ศิริธีราเจษฎ์ (ติ)
Santi Siritheerajesd

เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย

Child Protection Officer
UNICEF Thailand Country Office

สลิลา กลั่นเรืองแสง (ลิ)
Salila Klanreaungseang

อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

Lecturer
Rangsit University

สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย)
Sujira Aroonpipat

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

Director of Public Relation
Thai International School

สิตางศุ์ ตั้งศิริ (หนุ่ย)
Sitang Tangsiri

อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

Executive Director
Office of Contract and Legal Advice 2, Department of Legal Counsel, Office of the Attorney General

สุพจน์ เธียรวุฒิ (พจน์)
Supot Tiarawut, Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Chief Executive Officer
Digital Government Development Agency (Public Organization)

สุรินทร์ คำฝอย (อ๊อด)
Surin Khomfoi, Ph.D.

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Executive Vice President for Planning
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อิ่ง)
Saranpat Anumatrajkij

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Director Department of Empowerment of Persons with Disabilities
Ministry of Social Development and Human Security

สุรเสกข์  ยุทธิวัฒน์ (เสก)
Surasekk Yuthiwat

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทูลมอโร จำกัด

Managing Director
toolmorrow

สุปราณี สถิตชัยเจริญ (ม้วย)
Supranee Satitchaicharoen

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Director of International Cooperation Division
Anti-Money Laundering Office

สันติ สาทิพย์พงษ์ (นัด)
Santi Sathippong

ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย
มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Chairman of the Legal Working Group
Friends in Need (of "PA") Volunteers Foundation

สัมภาษณ์ ชนานิยม (อ๊อบ)
Sampas Chananiyom

วุฒิสถาปนิก
สถาปนิกอิสระ

Senior Architect
Architect

สันติธาร เสถียรไทย (ต้นสน)
Santitarn Sathirathai, Ph.D.

ประธานทีมเศรษฐกิจ, กรรมการผู้จัดการ
Sea Limited (Shopee, Garena, SeaMoney)

Group Chief Economist, Managing Director
Sea Limited (Shopee, Garena, SeaMoney)

สุทธิ สูอำพัน (โจ้)
Sutti Sooampon

อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School)

Assistant Professor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Business School

เสาวคนธ์ มีแสง (กุ้ง)
Saowakon Meesang

ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร

Director of Tax Policy and Planning Division
Revenue Department

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)
Sarinee Achavanuntakul

นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้
บริษัท ป่าสาละ จำกัด

Managing Director, Knowledge Development
Sal Forest,.Co.Ltd.

เสถียร รุ่งทองคำกุล (หนุ่ม)
Sathien Rungthongkhamkul

ผู้พิพากษา
ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Judge
Office of the President of the Supreme Court

สันทนี ดิษยบุตร (ต่าย)
Santanee Ditsayabut

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์
สำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์

Director of the Secretariat office of Nitivajra Institute
The Secretariat office of Nitivajra Institute

สายใจ เลี้ยงพันธุ์สกุล (น้ำ)

ผู้อำนวยการ
ปันดียา อินโนเวชั่น แลป

Director
Phandeeyar, Innovation Lab

สิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล (เกตุ)
Sirinij Chokchairittikul

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Executive Vice President - Marketing Group
MitrPhol Sugar Corp.,Ltd.

สิรินยา บิชอพ (ซินดี้)
Sirinya Bishop

นักแสดง นางแบบ พิธีกร นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแคมเปญDontTellMeHoeToDress

Actress, Model, TV Host, Entrepreneur and Activist

สิตา สัมฤทธิ์ (ตา)
Sita Sumrit, Ph.D.

Assistant Director, Poverty Eradication and Gender Division
ASEAN Secretariat

สัญญา เนียมประดิษฐ์ (หนึ่ง)
Sanya Niumpradit

ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Superintendent Tourist Sub-Division 3
Royal Thai Police

สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (ปิง)
Somkiat Masunthasuwun

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Senior Executive Vice President - Renewable Energy Business Group
Mitr Phol Sugar Corp.,Ltd.

โสมนัส เจือศรีกุล (นัท)
Sommanat Juaseekoon

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Director of TIJ Academy
Thailand Institute of Justice

สมประสงค์ สหวัฒน์ (ช้าง)
Somprasong Sahavat

กรรมการบริหาร
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chief Financial Officer
Vanachai Group Plc.

สมประวิณ มันประเสริฐ (เม่น)
Somprawin Manprasert, Ph.D.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการวิจัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Chief Economist and Executive Vice President
Bank of Ayudhya Plc.

สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ (ติ๊ก)
Sarit Tankitjanukit

ผอ.กองการกฎหมาย/ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Director of Law Division
Suan Dusit University

สราวุธ เบญจกุล (วุธ)
Sarawut Benjakul

กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Commissioner, Securities and Exchange Commission
The Securities and Exchange Commission

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (เอ้)
Suchatvee Suwansawat, Sc.D.

อดีตอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Former President
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สโรบล ศุภผลศิริ (บัว)
Srobol Subhapholsiri

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ไลน์แมน - วงใน (ประเทศไทย) จำกัด

สุกัญญา เวศย์วรุตม์ (เล็ก)
Sukunya Vesvarut

อัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด

Prosecutor
Office of Attorney General

สุนิตย์ เชรษฐา (นิด)
Sunit Shrestha

กรรมการผู้จัดการ
สถาบัน Change Fusion

Founder and Managing Director
Change Fusion

สลักจิต มั่นธรรมรักษา (จอย)
Salakjit Munthamraksa

ประธานสายบริหารงานพัฒนา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

Chief Development Management Officer
Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ (โด่ง)
Suntariya Muanpawong, Ph.D.

รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 5
ศาลอุทธรณ์

สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ (หนิง)
Supamas Trivisvavet, Ph.D.

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

President
CH. Karnchang Public Company Limited

สุพัณณดา เลาหชัย (เพิร์ล)
Suphannada Lowhachai, Ph.D.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Planned Policy Analyst, Professional Level
National Economic and Social Development Board  (NESDB)

สุภิญญา กลางณรงค์ (เก๋)
Supinya Klangnarong

ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค ประเทศไทย

COFACT THAILAND

สุปรีย์ ศรีสำราญ (อาร์ต)
Supree Srisamran, Ph.D.

นักวิเคราะห์อาวุโส
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Senior Analyst
Siam Commercial Bank

สุรพล โอภาสเสถียร (ซือ)
Surapol Opassatain

ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Chief Executive Officer
National Credit Bureau Co., Ltd.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (อ้วน)
Surasak Likasitwatanakul, Ph.D.

ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Chairman of the Board
Thailand Institute of Justice

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ (อาร์ต)
Suriyapong Tubtimtae

รองประธาน
บริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

Vice President
Lucky Resrouces & Logistics Co.,Ltd.

สุทธาภา อมรวิวัฒน์ (ก้อย)
Sutapa Amornvivat, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

Founder & Chief Executive Officer
SCB Abacus Co., Ltd.

สุธี อนันต์สุขสมศรี (เอ๋)
Sutee Anantsuksomsri, Ph.D.

อาจารย์
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University

สุธาทิพย์ ทัศนชัยกุล (ฝน)
Suthatip Jullamon Tasanachaikul, Ph.D.

ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
สำนักประธานศาลฎีกา

Judge of the Office of President of the Supream Court
The Supreme Court

สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น (พัน)
Supan Tungjitkusolmun, Ph.D.

คณบดี
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

President
CMKL University

สมยศ เกียรติวนิชวิไล (ตี๋)
Somyot Kaitwanidvilai

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dean, School of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สุดารักษ์ สุวรรณานนท์ (ตอง)
Sudarak Suvannanonda

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Chief of Surveys and Analysis Section
Thailand Institute of Justice

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
Sorawit Paiboonrattanakorn

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Founder & CEO
Saturday School Foundation

สวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (แม้ว)
Sawita Suwansawat

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

Managing Partner
MSC International Law Office Company Limited

สุภาวดี โชติกญาณ (พิงค์)
Supavadee Chotikajan

บริษัท มาร์ส ประเทศไทย

Global Sustainability Senior Manager Human Rights and Marine Biodiversity
Mars Inc./Mars Petcare