RoLDNETWORK

RoLD Fellows

แอลสิทธิ์ เวอร์การา (แอล)
Elcid Vergara

กรรมการผู้จัดการ
CVC Asia Pacific (Singapore), Thailand Representative Office

Managing Director
CVC Asia Pacific (Singapore), Thailand Representative Office

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน (อะ)
Apisit Songsasen, Ph.D

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dean
Faculty of Science, Kasetsart University

อิสดอร์ เรโอด์ (สับปะรด)
Isadore Reaud

ผู้จัดการโรงเรียน
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ

School Manager
Lycee Francais International de Bangkok

อิทธพร คณะเจริญ (จ๊วด)
Ittaporn Kanacharoen, MD.

เลขาธิการ
แพทยสภาแห่งประเทศไทย

Secretary General
The Medical Council of Thailand

อธิภัทร มุทิตาเจริญ (ปอ)
Athiphat Muthitacharoen

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Associate professor
Faculty of Economics, Chulalongkorn University

พี่ปอมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน นโยบายภาษี, Fiscal Stimulus และการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังผ่าน SFI โดยได้ให้คำปรึกษาด้านนโยบายแก่องค์กระหว่างประเทศ เช่น Asian Development Bank และ United Nations Escape และประสบการณ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำ Congressional Budget Office (CBO) สหรัฐอเมริกา มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์นโยบายการคลัง และเคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค

พี่ปอมีความสนใจวิจัยทางด้านนโยบายการคลัง และเศรษฐศาสตร์สาธารณะสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

อุกฤษฏ์ ศรพรหม (ไผ่)
ukrit sornprohm

ผู้จัดการโครงการ การสนับสนุนงานด้านหลักนิติธรรม สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Project Manager
Thailand Institute of Justice

พี่ไผ่ทำงานด้านการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายในกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ การพัฒนากฎหมายและนโยบายยาเสพติดและการปฏิบัติต่อผู้เสพยา และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และร่วมยกร่างและเจรจาร่างข้อมติสหประชาชาติหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ A/RES/74/170 Integrating sport into youth crime prevention and criminal justice strategies

พี่ไผ่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเชิงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ โดยมุ่งเอาความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นศูนย์กลาง (human-centered and fundamental rights-based approach) ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ร.น. (เอก)
Ekasit Aiemyim, RTN.

รองผู้อำนวยการ
กองแผนการช่าง กองเรือยุทธการ

Deputy Director
Engineer Planning Divission, Royal Thai Fleet

อรเรณู ปิตุเตชะ (เอ๋)
Onrenu Pitutacha

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 4
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด

พี่เอ๋มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

พี่เอ๋มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหลายภาคส่วน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน

อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล (สิทธิ์)
Abhisit Pinmaneekul

กรรมการบริหาร
KPMG Thailand

Partner
KPMG Thailand

อุษณีย์ มหากิจศิริ
Ausanee Mahagitsiri

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (โดนัท ‘คริสปี้ ครีม’)

President
KDN CO., LTD. (Krispy Kreme Thailand)

อภิชน จันทรเสน (เน)
Abichon Chandrasen, Ph.D.

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฺBank of Thailand

พี่เนทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ ช่วยสนับสุนนงานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นพี่เนยังช่วยเหลือให้คำแนะนาทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการเป็นอาสาสมัครคลินิกปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย

พี่เนมีความตั้งใจอยากปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐให้มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และมุ่งหวังแก้ไขปัญหากฎหมายที่ล้าสมัยให้เหมาะสมกับยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างในปัจจุบัน

อภิญญา สิระนาท (จินนี่)
Aphinya Siranart

หัวหน้าโครงการ Accelerator Labs
โครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

Head of Exploration, Accelerator Labs
United Nations Development Programme

พี่จินนี่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและคิดค้น Bussiness Model ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ สร้างความตระหนักรู้ด้วยหลักความยั่งยืน และให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม SE

พี่จินนี่มีความสนใจในการทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ และประชาชน ในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดทำงบประมาณ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวางทุกภาคส่วน

อรุษ แสงจันทร์ (ตัน)
Arus Saengchan

รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอำนวยการ และสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Royal Thai Police

ตันมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาพี่ตันได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน การลดความรุนแรงจากการล้อเลียน (Anti Bullying) ในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ในสถานที่สาธารณะต่างๆ

พี่ตันมุ่งมั่นที่จะทำปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมให้สามารถดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและการปฏิบัติที่เสมอภาคโดยไม่ต้องร้องขอ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ (อัม)
Ampassacha Disatha-amnarj

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎีกา

พี่อัมมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีเข้าใจกฎหมายและสามารถตกลงกันได้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการปล่อยตัวชั่วคราว ยกร่างระเบียบปรับปรุงค่าป่วยการล่ามที่ศาลจัดหาให้และการบริหารจัดการล่ามของศาลยุติธรรม ริเริ่มโครงการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจนครบาล เป็นผู้นำเสนอแนวคิดการบริการคดีไม่มีข้อพิพาทแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2560 และได้ร่วมจัดทำยกร่างแผนปฏิรูปประเทศและดำเนินการต่าง ๆ เช่น ในส่วนของ quick win ไม่ให้มีการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแถลงข่าว การรับแจ้งความทุกสถานีตำรวจ

พี่อัมมีความสนใจ (passions) อยากให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับโอกาสอย่างเป็นธรรม และลดช่องว่างของคนจน คนรวยในสังคม และมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและนำเสนอพยานหลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบรรทัดฐาน และทำให้คดีที่เกิดขึ้นมีข้อยุ่งยากต่อพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ในการรับฟังพยานหลักฐานคดีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ

อรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (อุ้ม)
On-Uma Vattanasuk Rerkpattanapipat

หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Head of Corporate Communications and Public Relations
True Corporation Public Limited

อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (นุ้ย)
Usa Janploy Boonpium

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Director of Strategy and Planning Division
Office of Permanent Secretary, Ministry of Justice

ที่ผ่านมาพี่นุ้ยได้ทำกิจกรรมทางสังคมในการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” รู้หรือไม่ (Did You Know) และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเรียนรู้การปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือเป็นผู้กระทำความผิด

พี่นุ้ยมีความสนใจที่จะปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้าน สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งหากได้มีการทบทวนและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ย่อมถือเป็นการยกระดับความเป็นธรรมในสังคมได้ส่วนหนึ่ง

อรรยา สิงห์สงบ (หนุน)
Aunya Singsangob

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Vice President for Academic Affairs
Bangkok University

พี่หนุนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะด้านการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากการทำงานด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยแล้ว พี่หนุนได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน)

พี่หนุนมีความสนใจด้าน สังคม การศึกษา กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาประสานสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา และ การพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อสมา ดำรงค์มงคลกุล (แพร)
Asama Dumrongmongcolgul

ผู้อำนวยการ
บริษัท Fecebook ประเทศไทย

Country Director
Fecebook

อิทธิพร แก้วทิพย์ (จี๋)
Ithiporn Kaewtip

รองอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

Deputy Attorney General
Office of The Attorney General

ที่ผ่านมาพี่จี๋ได้มีทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงาน และเป็นบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

พี่จี๋มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส

อดิพลิน ภาณุพงศ์ (ตั้ว)
Adiplin Panupong

ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น สวิสเซอร์แลนด์
กระทรวงการต่างประเทศ

Counselor
Ministry of Foreign Affairs

พี่ตั้วทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมาพี่ตั้วได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของสังคม ดูแลควาเป็นอยู่ การได้รับสิทธิอันพึงมีของนักศึกษาไทยในประเทศชาติ และจัดงานสัมมนาอบรมให้เกิดความตระหนักภูมิใจในการกลับมาพัฒนาประเทศหลังจบการศึกษา

พี่ตั้วมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปฏิรูปความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคของบุคคล และการเข้าถึงสถานะทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ (อเล็กซ์)
Alexander Simon Rendell

ประธานกรรมการบริหาร / ผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

CEO/ Co-Founder
EEC (Thailand)

พี่อเล็กซ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม (EE) ให้แก่เด็ก และสังคม ผ่านการเป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสื่อสารความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ โรงเรียน และมหาลัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

พี่อเล็กซ์มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ อาชีพเสิรม สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวให้เข้าถึงเด็กและประชนชนให้ได้มากที่สุด

อรยาใจ พูลธนัง (ติ๊ก)
Ornyajai Phoolthanang

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

Foreign Reletion Officer, Senior Professional Level
Ministry of Justice

พี่ติ๊กเป็นหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ นักนิเทศสัมพันธ์ เคยเป็นนักนิติกร เชี่ยวชาญเรื่อง State Law ทำงานกับผู้ต้องขัง และกรมราชทัณฑ์ ร่วมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Rule เพื่อการพัฒนาสิทธิผู้ต้องขังให้ตรงกับมาตรฐานสากล และได้มีโอกาสร่วมสร้างโมเดลผู้ลงทุน ISCS กับกฎหมายสิทธิมนุษยชนของประเทศอีกด้วย

เอกสิริ ปิณฑะรุจิ (เอก)
Eksiri Pintaruchi

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

Deputy Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

พี่เอกได้ร่วมมือกับองค์กร และภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและคุ้มครองดูแลชุมชนไทยในต่างประเทศ ทั้งยังจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

พี่เอกมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบพื้นฐานที่โปร่งใสเป็นธรรมสำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้ตระหนักรู้/เข้าถึงสิทธิพื้นฐานสำคัญและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ/สังคม และส่งเสริมชุมชน/วิถีชีวิตสมดุลธรรมชาติและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เอพริล ศรีวิกรม์ (เอ)
April Srivikorn

Head of Strategy and Operations - Google APAC
Google

ในฐานะ Country Manager-Google Cloud Thailand พี่เอได้ให้ความสำคัญและบริหารงานโดยคำนึงถึงการทำความเข้าใจและให้ความเคารพในความเสมอภาค บนความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งได้รับการผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของ Google Cloud และเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็น “Building an Innovation Culture, and Google’s approach to DEI.”

พี่เอมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ผู้บริหารที่ตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม

อิศเรศ จิราธิวัฒน์ (แกะ)
Isareit Chirathivat

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

Head of Food and Fashion Partner Management
Central Pattana Public Company Limited

พี่แกะมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บริหารบริษัทในเครือเซ็นทรัลรุ่นใหม่ ผู้คัดสรรร้านเด็ด แบรนด์ดัง เข้ามาจำหน่ายในห้างเซ็นทรัล ที่ผ่านมาพี่แกะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการสร้างกลไกตลาดชุมชนให้เกิดขึ้นผ่านโครงการ “ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์มากกว่า 7,138 รายการ จากเกษตรกรกว่า 3,167 ครัวเรือน 547 ตำบลได้มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยสร้างรายได้รวมกว่า 193 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ช่วยเหลือสังคมจากเหตุวิกฤตต่างๆผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

พี่แกะมีความสนใจด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปให้ประชากรทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ มีครูที่มีศักยภาพเพียงพอต่อเด็กทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการตลาด การโฆษณา และการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

อดิทิพ ภาณุพงศ์ (เติม)
Aditip Panupong

Industry Head, Strategic Partnerships
Google Thailand

พี่เติมได้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งแต่การจัดการธนาคารอาหารในสแกนดิเนเวีย ไปจนถึงการวิจัยเรื่องการเร่ร่อนในบ้านพักคนชราในบาธ สหราชอาณาจักร ซึ่งในระหว่างโครงการ Young Leadership Program ของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี 2561 พี่เติมได้ช่วยจัดตั้ง “Social Enterprise Academy” ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชนไทย

พี่เติมมีความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค และความสามารถในการการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน

อาจารี ศรีสุนาครัว (หน่อง)
Archaree Srisunakhua

ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

Director of Central Women's Correctional Institution
Department of Corrections

พี่หน่องมีประสบการณ์ทำงานราชทัณฑ์ใกล้ชิดกับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวงจรการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนการทำงานในพื้นที่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อติดตามสงเคราะห์ผู้พ้นโทษและครอบครัวผู้ต้องขัง และการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับจิตอาสา

พี่หน่องมีความสนใจด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่มีสาเหตุการกระทำความผิดที่เกิดจากบุคคลอื่น ผ่านแนวทางการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม สร้างความรับรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการได้รับความไม่เป็นธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

อุดมเดช ศรีมาเสริม (อาร์)
Udomdech Srimaserm

ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์การลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Director of Investment Strategy Office
Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO)

อธิวรรธน์ วงศ์ไวศยวรรณ (ไมเคิล)
Athiwat Wongwaisayawan

Director (CEO Office)
CJ Express Group

ผลงานด้านสังคมที่ผ่านมาของพี่ไมเคิล คือการทำงานกับ Plant-D สร้างระบบปลูกผักของผู้สูงอายุ ร่วมกับ A-chieve ช่วยเด็กหางานที่ชอบ เก็บพิกัดค้นหาคนหายให้กับมูลนิธิกระจกเงา เก็บข้อมูลและวางแผนกู้ภัยทางอาหาร

พี่ไมเคิลมี Passion อยากนำเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความโปร่งใสแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

อลิสรา ศิวยาธร (หนิง)
Alisara Sivayathorn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ)

Chief Executive Officer
Sivayathorn Co., Ltd. (Sivatel Bangkok Hotel)

พี่หนิงประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเน้นการใช้วัตถุดิบออกานิคในการทำอาหาร ทำให้อาหารและของใช้ในโรงแรมมีคุณภาพดีที่สุด และปลอดสารพิษ ดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้กรอบการทำงาน Happy Workplace, Circular Economy and Sustainable Management

พี่หนิงมี Passion อยากส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ออกานิค ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้สังคม และเรื่องการปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมด้านสิทธิพื้นฐานของประชาชนให้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย รวมถึงด้านความเป็นธรรมต่อเกษตรกรรายย่อย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อุกฤษ อุณหเลขกะ (เอิน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

CEO/Co-Founder
Ricult

พี่เอินมีความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็น Inclusive innovation, social enterprise, machine learning การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทำโปรเจคพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกับธนาคาร และความร่วมมือกับอีกหลากหลายภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พี่เอินมี Passion ในการเน้นการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเครื่องมือ ช่วยลดช่องว่างทางสังคมให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น

เอด้า จิรไพศาลกุล (เอด้า)
Ada Chirapaisarnkul

กรรมการผู้จัดการ
เทใจดอทคอม | ชุมชนการให้เพื่อคนไทย

Managing Director
Taejai.com

อัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ (โอ๊ต)
Akharakit Keeratithanachaiyos

Vice President/ Associate Director, Financial Crime Compliance
Standard Chartered Bank (Thailand) PLC

อลิสา พันธุศักดิ์ (จ๋า)
Alisa Phanthusak

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิฟฟานีโชว์ พัทยา จำกัด

Managing Director
Tiffany's Show Co., Ltd.

อธิป ตันติวรวงศ์ (ธี)
Athip Tantivorawong

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

Chief Executive Officer
Innopower Co.,Ltd

พี่ธีได้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม online ชื่อว่า “Happy Farmer” ในการขายข้าว Organic Premium ที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยความรู้ด้าน E-Commerce ทำให้ตัวแพลตฟอร์มได้รับเลือกเข้า Harvard Innovation Lab ในตำแหน่งโครงการที่สร้างสรรค์ที่สุดในปี

พี่ธีมีความสนใจทางด้านนวัตกรรมพลังงานและพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายผลทางด้านพลังงานสะอาดผ่าน Cutting Edge Technology

อลิสา นภาทิวาอำนวย (อลิส)
Aliza Napartivaumnuay

ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Socialgiver

Co-Founder & Chief of Operations
Socialgiver

อัครพงศ์ ชิณประทีป (โจ้)
Akarapong Chinprateep

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
สำนักงานศาลยุติธรรม

Judge of the Office of the President of the Supreme Court
Office of the Judiciary

พี่โจ้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรเเละได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อนันต์ ศรีเกียรติขจร (อนันต์)
Anan Srikiatkhachorn, MD.

คณบดี คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dean, Faculty of Medicine
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

อาทิตย์ กริชพิพรรธ (เหน่ง)
Artit Krichphiphat

CEO

A Adivisory

ที่ผ่านมาพี่เหน่งได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น โครงการ Chevron Enjoy Science ที่ช่วยยกระดับการเรียนการสอน STEM ให้ครูทั่วประเทศมากกว่า 600 โรงเรียน โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ที่ร่วมกับอาจารย์ยักษ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ และโครงการให้ความรู้วัยรุ่นและพ่อแม่เพื่อป้องการการท้องและการท้องซ้ำในวัยรุ่นผ่านการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเน้นในพื้นที่ภาคใต้

พี่เหน่งมีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรขนาดใหญ่ผ่านทางการทำงานแบบลีน ซึ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าตัวจริงให้เป็นเข็มทิศนำทาง และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในผ่านทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมตามที่จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่

อัญชลี ชาลีจันทร์ (แอ๋ม)
Anjali Jalichandra

อดีตผู้จัดการส่วนงานกิจการองค์กร
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Former Corporate Affairs Division Manager
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

อนงค์รัตน์ คงลาภ (ยุ้ย)
Anongrath Konglarp

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎีกา

Research Justice of the Supreme Court
Supreme Court

อันธิกา สวัสดิ์ศรี (วิว)
Antika Sawadsri, Ph.D.

คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dean, School of Architecture, Art, and Design
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

อนุวัตร เหลืองวิลัย (เหลือง)
Anuwat Luengvilai

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองทัพบก

Mobile Development Unit 14 Commander, 1st Regional Development Office Armed Forces Development Command
Royal Thai Army

อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ (บูม)
Arch Wongchindawest

ผู้ก่อตั้ง
Socialgiver

Founder
Socialgiver

อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาร์ม)
Arm Tungnirun, Ph.D.

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Deputy Dean, Faculty of Law
Chulalongkorn University

อาทิตย์ นันทวิทยา (หนุ่ย)
Arthid Nanthawithaya

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Siam Commercial Bank PCL

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (อาท)
Arthit Suriyawongkul

กรรมการ และเลขานุการ
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

Board Member and Board Secretary
Foundation for Internet and Civic Culture

อรชร อิงคานุวัฒน์ (เล็ก)
Aurachorn Inkanuwat

ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

Country Corporate Affairs Head
Novartis (Thailand) Co,Ltd.

อรภัทร รังษีวงศ์ (อร)
Aurapat Rangsiwongs

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

Executive Vice President, Business-Technology
National Credit Bureau Co.,Ltd (NCB)

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (โด่ง)
Auttapol Rerkpiboon

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
PTT Public Company Limited

อายุตม์ สินธพพันธุ์ (ซีโต้)
Ayuth Sintoppant, Ph.D.

อธิบดี
กรมราชทัณฑ์

Director General
Department of Corrections

อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ (บอย)
Areesak Streanraparparyut

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Thanasiri Group PLC.

พี่บอยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมาพี่บอยมีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

พี่บอยมีความสนใจและมุ่งมั่นที่ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งจะช่วยลดจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

อภิชิต วุฒิชัย (อ๊าร์ต)
Apichit Vudhijaya

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาทิตย์-ธารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท ดอตดอตดอต จำกัด

Managing Director
Arthit-tara Corporation Company Limited / Dot Dot Dot Company Limited

พี่อ๊าร์ตมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการวางกลยุทธ์ ที่ผ่านมาพี่อ๊าร์ตทำงานเพื่อสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการคอรัปชั่น การลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผ่านความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ นำคนศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกป่า หารายได้ช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติการอยู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

พี่อ๊าร์ตมีความมุ่นมั่นที่จะขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านคอรัปชั่น การพัฒนาศูนย์กลางของการเกษตรและการกสิกรรมธรรมชาติซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และ ONE LOVE Project ซึ่งเป็น RoLD in Action ของพี่ๆ กลุ่ม I ที่กำลังดำเนินการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (เด่น)
Attasit Pankaew, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Assistant to the rector for corporate communications and special affairs
Thammasat University

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร (เอ็กซ์)
Ekaphop Detkriangkraisorn

ประธานอำนวยการ
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

President
Office of HRH Princess Bajrakitiyabha's Project

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (เอก)
Ekniti Nitithanprapas, Ph.D.

อธิบดี
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

Director General
The Excies Department, Ministry of Finance