RoLDNETWORK

RoLD Fellows

แอลสิทธิ์ เวอร์การา (แอล)
Elcid Vergara

กรรมการผู้จัดการ
CVC Asia Pacific (Singapore), Thailand Representative Office

Managing Director
CVC Asia Pacific (Singapore), Thailand Representative Office

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน (อะ)
Apisit Songsasen, Ph.D

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dean
Faculty of Science, Kasetsart University

อิสดอร์ เรโอด์ (สับปะรด)
Isadore Reaud

ผู้ช่วยประธานและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Assistant to the Chairman and Community Development Coordinator
Mechai Viravaidya Founation

อิทธพร คณะเจริญ (จ๊วด)
Ittaporn Kanacharoen, MD.

เลขาธิการ
แพทยสภาแห่งประเทศไทย

Secretary General
The Medical Council of Thailand

เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ร.น. (เอก)
Ekasit Aiemyim, RTN.

นายทหารจัดหา
ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

Attcache to Naval Intelligence Department
Office of Naval Attache Washington DC

อรเรณู ปิตุเตชะ (เอ๋)
Onrenu Pitutacha

รองเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์
สำนักงานอัยการสูงสุด

Duputy Secretary of Nitivajra Institute
Office of the Attorney General

อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล (สิทธิ์)
Abhisit Pinmaneekul

กรรมการบริหาร
KPMG Thailand

Partner
KPMG Thailand

อุษณีย์ มหากิจศิริ
Ausanee Mahagitsiri

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (โดนัท ‘คริสปี้ ครีม’)

President
KDN CO., LTD. (Krispy Kreme Thailand)

อภิชน จันทรเสน (เน)
Abichon Chandrasen, Ph.D.

นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Counsil of State

อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ (อัม)
Ampassacha Disatha-amnarj

เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Secretary of the Central Juvenile and Family Court
The Central Juvenile and Family Court

อรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (อุ้ม)
On-Uma Vattanasuk Rerkpattanapipat

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

SVP, Head of Comminication & Sustainability Division
Total Access Communication Plc.

อสมา ดำรงค์มงคลกุล (แพร)
Asama Dumrongmongcolgul

ผู้อำนวยการ
บริษัท Fecebook ประเทศไทย

Country Director
Fecebook

อิทธิพร แก้วทิพย์ (จี๋)
Ithiporn Kaewtip

อธิบดีอัยการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

Director General
Public Prosecution Official Training Institute

อดิพลิน ภาณุพงศ์ (ตั้ว)
Adiplin Panupong

ที่ปรึกษา
กระทรวงการต่างประเทศ

Counselor
Ministry of Foreign Affairs

อรยาใจ พูลธนัง (ติ๊ก)
Ornyajai Phoolthanang

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

Foreign Reletion Officer, Senior Professional Level
Ministry of Justice

อุดมเดช ศรีมาเสริม (อาร์)
Udomdech Srimaserm

ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์การลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Director of Investment Strategy Office
Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO)

อธิวรรธน์ วงศ์ไวศยวรรณ (ไมเคิล)
Athiwat Wongwaisayawan

ที่ปรึกษา

Lead Consultant
Thoughtworks

อลิสรา ศิวยาธร (หนิง)
Alisara Sivayathorn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ)

Chief Executive Officer
Sivayathorn Co., Ltd. (Sivatel Bangkok Hotel)

อุกฤษ อุณหเลขกะ (เอิน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

CEO/Co-Founder
Ricult

เอด้า จิรไพศาลกุล (เอด้า)
Ada Chirapaisarnkul

กรรมการผู้จัดการ
เทใจดอทคอม | ชุมชนการให้เพื่อคนไทย

Managing Director
Taejai.com

อัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ (โอ๊ต)
Akharakit Keeratithanachaiyos

Vice President/ Associate Director, Financial Crime Compliance
Standard Chartered Bank (Thailand) PLC

อลิสา พันธุศักดิ์ (จ๋า)
Alisa Phanthusak

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิฟฟานีโชว์ พัทยา จำกัด

Managing Director
Tiffany's Show Co., Ltd.

อลิสา นภาทิวาอำนวย (อลิส)
Aliza Napartivaumnuay

ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Socialgiver

Co-Founder & Chief of Operations
Socialgiver

อัครพงศ์ ชิณประทีป (โจ้)
Akarapong Chinprateep

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
สำนักงานศาลยุติธรรม

Judge of the Office of the President of the Supreme Court
Office of the Judiciary

อนันต์ ศรีเกียรติขจร (อนันต์)
Anan Srikiatkhachorn, MD.

คณบดี คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dean, Faculty of Medicine
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

อัญชลี ชาลีจันทร์ (แอ๋ม)
Anjali Jalichandra

ผู้จัดการส่วนงานกิจการองค์กร
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Corporate Affairs Division Manager
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

อนงค์รัตน์ คงลาภ (ยุ้ย)
Anongrath Konglarp

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Presiding Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court
The Central Intellectual Property and International Trade Court

อันธิกา สวัสดิ์ศรี (วิว)
Antika Sawadsri, Ph.D.

คณบดี
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

Dean
School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

อนุวัตร เหลืองวิลัย (เหลือง)
Anuwat Luengvilai

ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง
กองทัพบก

1st Army Region Air Defense Operations Center, Commanding
Royal Thai Army

อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ (บูม)
Arch Wongchindawest

ผู้ก่อตั้ง
Socialgiver

Founder
Socialgiver

อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาร์ม)
Arm Tungnirun, Ph.D.

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Deputy Dean, Faculty of Law
Chulalongkorn University

อาทิตย์ นันทวิทยา (หนุ่ย)
Arthid Nanthawithaya

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Siam Commercial Bank PCL

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (อาท)
Arthit Suriyawongkul

กรรมการ และเลขานุการ
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

Board Member and Board Secretary
Foundation for Internet and Civic Culture

อรชร อิงคานุวัฒน์ (เล็ก)
Aurachorn Inkanuwat

ผู้พิพากษาสมทบ / กรรมการผู้จัดการบริษัท
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม/ บริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด

Lay Judge / Managing Director
Juvenile and Family Court/ SkinLab Asia Co.,Ltd

อรภัทร รังษีวงศ์ (อร)
Aurapat Rangsiwongs

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

Executive Vice President, Business-Technology
National Credit Bureau Co.,Ltd (NCB)

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (โด่ง)
Auttapol Rerkpiboon

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
PTT Public Company Limited

อายุตม์ สินธพพันธุ์ (ซีโต้)
Ayuth Sintoppant, Ph.D.

อธิบดี
กรมราชทัณฑ์

Director General
Department of Corrections

อภิชิต วุฒิชัย (อ๊าร์ต)
Apichit Vudhijaya

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาทิตย์-ธารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท ดอตดอตดอต จำกัด

Managing Director
Arthit-tara Corporation Company Limited / Dot Dot Dot Company Limited

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (เด่น)
Attasit Pankaew, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร (เอ็กซ์)
Ekaphop Detkriangkraisorn

ประธานอำนวยการ
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

President
Office of HRH Princess Bajrakitiyabha's Project

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (เอก)
Ekniti Nitithanprapas, Ph.D.

อธิบดี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Director General
The Revenue Department, Ministry of Finance