RoLDNETWORK

RoLD Fellows

กรกฤช ลิ้มสมมุติ (อวบ)
Kornkrit Limsommut

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

Deputy Director-General Department of Health Service Support
Ministry of Public Health

พี่อวบมีความเชี่ยวชาญในการบริหารระบบการดูแลผู้ป่วย โดยร่วมพัฒนาระบบบริการ “ศูนย์พึ่งได้” ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เข้ารับบริการการรักษาพยาบาล ตามหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้เป็นทีมบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พี่อวบมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาวะที่ดีของแต่ละกลุ่มวัย ให้พร้อมต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ และการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

กุลนิษฐ์ นิติวรางกูร
Kullanit Nitiwarangkul

PhD Researcher
City University of London, United Kingdom

กิตติณัฐ กิจวิกัย (ตั้ม)
Kittinut Kijvikai, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Assistant Dean for Academic Affairs and Culture
Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi HospitalDepartment of surgery

พี่ตั้มมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เเละบรรยายทางการแพทย์ให้ความรู้แก่ประชาชน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ได้ขึ้นกับศักยภาพความสามารถในการจ่ายค่ารักษา หรือโอกาสการเข้าถึงการรักษาระยะเวลาการรอคอย ซึ่งต้องเกิดความร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคนในสังคมที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมนี้ขึ้นได้

กิตติภูมิ เนียมหอม (บุ๊ค)
Kittipoom Neamhom

ผู้อำนวยการ สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

Director of International Relation and Policy Coordination
​​​​Thailand Institute of Justice (Public Organization)

พี่บุ๊คมีความเชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยุติธรรม ที่ผ่านมาพี่บุ๊คได้วางนโยบายในการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญาและการให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการประเมินความยุติธรรมและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักนิติธรรมและ SDGs เพื่อปรับปรุงการป้องกันอาชญากรรมและนโยบายความยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย

พี่บุ๊คมีความสนใจในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงการป้องกันอาชญากรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม เเละเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างกันจะนำไปสู่นวัตกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน “Justice is everyone’s matter”

กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ (กฤษณ์)
Krit Chamapisit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารกรุงไทย

CMO Marketing & Branding
KTB Bank

พี่กฤษณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นคนสำคัญในการปั้น “กรุงไทย” คว้ารางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ประเภทธุรกิจธนาคาร ในงาน “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” ที่ผ่านมาพี่กฤษณ์ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย โดยเฉพาะทางด้าน ESG ที่สำคัญของธนาคาร ภายใต้โครงการกรุงไทยรักชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปรับหปรุงพื้นที่แนวปะทะระหว่างช้างและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชุมชนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

พี่กฤษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

การดี เลียวไพโรจน์ (อ้อ)
Karndee Leopairote, Ph.D.

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย เอ็มคิวดีซี
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC)

พี่อ้อมีความเชี่ยวชาญด้าน SMEs เเละ ICO สกุลเงินดิจิทัล ที่ผ่านมาพี่อ้อได้ช่วยในเรื่องการลดความเหลื่อมล้าในสังคมผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา “โครงการคิดสร้างชาติ” “YSEALI” และวิเคราะห์ด้านอนาคตศาสตร์ของภูมิอากาศ

พี่อ้อมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา cyber law เเละการปรับกระบวนการสร้างนักกฎหมายให้มีความรู้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อร่างกฎหมายนั้นๆ

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)
Kaweewut Temphuwapat

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด

Chief Executive Officer
AISCB

พี่ต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและทีม Curator ของ TEDxBangkok ในธีม “Learn, UnLearn, Relearn” และช่องโซเชียลมีเดียชื่อว่า “แปดบรรทัดครึ่ง” บนหลายแพลตฟอร์ม ให้ความรู้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการ เรื่องทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และเป็นเจ้าของรายวิชา 21st Century Gen- “Design Thinking for Business Innovation” ที่มีศิษย์เก่ารวมเกือบ 200 คน

พี่ต้องมีความมุ่งมั่นและความสนใจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนทำงาน และนิสิต นักศึกษา ให้สามารถค้นหาศักยภาพตัวเองให้เจอ ผ่านการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหญ่ ให้สามารถหา WHY ที่แท้ของตัวเองได้

กิตติ ประทีปนาฏศิริ (เอ็ดเวิร์ด)
Kiti Pratipnatsiri

ประธานบริษัท
บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย)

President
FTV(Thailand)Co.,Ltd

กัลยาณี คงสมจิตร (แหม่ม)
Kanlayanee Kongsomjit

ประธานบริษัท
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

President
TKK Corporation Co.,Ltd.

พี่แหม่มได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยจัดตั้งโครงการ Innovedex Robotics Competition ร่วมกับ ร.ร.เทพศิรินทร์ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และยังเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อการบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์จนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม Innovation Best Award 2020 จากมหกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักร (IBIX) และรางวัล Prime Minister Award 2021 สาขา Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน

พี่แหม่มมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการศึกษาให้เกิดการสร้างรากฐานทางการเรียนรู้สมัยใหม่ และด้านสาธารณสุขโดยต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง