RoLDNETWORK

RoLD Fellows

จอมพงศ์ มงคลวนิช (อู๊ด)
Jomphong Mongkhonvanit

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม

Vice President
Siam University

ที่ผ่านมาพี่อู๊ดได้ร่วมทำโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพของแรงานกว่า 4 แสนคน เป็น Expert in Education and Technology (P5) ของ United Nations/ITU โดยเป็นหัวหน้าโครงการศึกษา และพัฒนาชุดข้อเสนอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงเรียนและเยาวชน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พี่อู๊ดมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมในสังคมด้านการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นความต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

​จักรพล บุณยปรัตยุษ (จัก)
​Jakrapon Punyapratyusha​

ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม

Staff of Government
Ministry of Defence

พี่จักรมีความเชี่ยวชาญในการถวายงานด้านความปลอดภัย การปฏิบัติการด้านยุทธการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ

ที่ผ่านมาพี่จักรได้ทำงานด้านสังคม เป็นครูอาสาโครงการเสาร์ประทีป โดยมีสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ และด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ UNHCR ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรีและสันทนาการของเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พี่จักรมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมในโดยเฉพาะประเด็นการอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม

จันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร (ตอง)
Chankrapor Torsuwan Sinthavathavorn

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน
สำนักงานศาลยุติธรรม

Vice Presiding Judge of The Taling Chan Civil Court
The Court of Justice

พี่ตองมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/ จรรยาบรรณวิชาชีพตุลาการ และมีประสบการณ์เป็นคณะทำงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรตื แก้ไขปรับปรุงผู้กระทำผิดในเยาวชน โครงการกำลังใจ นโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา

Passion ของพี่ตองคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในส่วนของศาลให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมมากขึ้น ในคดีแพ่งประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงการดาเนินคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

จินตนา จันทร์บำรุง (เล็ก)
Jintana Chanbamrung

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ministry of Social Development and Human Security

จอมขวัญ คงสกุล (จ๋อม)
Jomkwan Kongsakul

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Assistant Secretary-General, Fund Raising Supervision
Securities and Exchange Commission

พี่จ๋อมมีความเชี่ยวชาญด้านภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ผ่านมาพี่จ๋อมได้ทำงานเกี่ยวกับการระดมทุนสนับสนุน SMEs และ Startup เพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นอกจากนี้พี่จ๋อมยังมีความมุ่งมั่นที่จะระดมทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการเสริมสร้างศักยภาพของเครื่องมือทางการเงินด้วยเทคโนโลยี

จำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ (นงค์)
Jamnong Thavornvisith

รองเลขาธิการ
สำนักงานศาลปกครอง

Deputy Secretary-General
Office of the Administrative Court

ที่ผ่านมาพี่นงค์ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการร่วมผลักดันและกำกับดูแล การจัดตั้ง “ศูนย์บริการประชาชน” ของศาลปกครองทั้งศาลปกครอง ในส่วนกลางและศาลปกครองในภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง การติดตามความเคลื่อนไหวคดีของตนดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

พี่นงค์มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการบูรณาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในงานธุรการคดีให้สั้นลง รวมทั้งนำระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

จามรี สุทธิพงษ์ชัย (เล็ก)
Chamaree Suthiphongchai

ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Director of Financial Institutions Policy Department
Bank of Thailand

จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล (หนู)
Chularat Niratisayakul

อดีตผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

Former Director
The Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO)

จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ (อ้อย)
Chuthatip Maneepong, Ph.D.

กรรมการสมาคมนักผังเมืองไทย
สมาคมนักผังเมืองไทย

Member of the Thai City Planners Society
Thai City Planners Society