RoLDFORUM

4 เม.ย. 2567

The Rule of Law Forum ครั้งที่ 2หัวข้อ "From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform"

“From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform”

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม
(The Rule of Law Forum)

ครั้งที่ 2

“From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform”
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้อง Learning Studio 1
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


เวลา
หัวข้อ/ผู้ร่วมเสวนา

13:00 น.

ลงทะเบียน


13:30-13:40 น.

Keynote: กลไกภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ที่ปรึกษาสถาบันการยุติธรมแห่งประเทศไทย
เอกสารประกอบการบรรยาย


13:40-14:10 น.

Session 1 : แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมหลักนิติธรรม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในกลไกรัฐผ่านแนวคิด Deliberative Policy Process
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
  ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การออกแบบกลไกอิสระที่ Accountable ต่อประชาชน
  คุณสมคิด พุทธศรี
  บรรณาธิการบริหาร The101.World

14:10-14:40 น.

Session 2 : การพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐสู่การสร้างรัฐบาลโปร่งใส

 • Open Data: กลไกตรวจสอบ-พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  คุณวริทธิ์ อยู่สบาย
  นักวิเคราะห์อาวุโส  สถาบันพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
 • การเปิด 25 ชุดข้อมูลเพื่อส่งเสริมการทำงานภาครัฐอย่างโปร่งใส
  คุณณัฐภัทร เนียวกุล
  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมบริษัท แฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคม
  เอกสารประกอบการบรรยาย
 • Parliament Watch: ขับเคลื่อนประชาธิปไตย ร่วมเฝ้าดูความเคลื่อนไหวรัฐสภา
  คุณธนิสรา เรืองเดช
  ผู้ร่วมก่อตังและผู้จัดการโครงการ WeVis
  เอกสารประกอบกรบรรยาย

14:40-15:00 น.

Session 3 : การปฎิรูปกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Ease of Doing Business)

 • พัฒนาการของการขับเคลื่อน Ease of Doing Business ประเทศไทย
  คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข
  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  เอกสารประกอบการบรรยาย

15:00-15:30 น.

Session 4 : กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 • การปรับเงื่อนไขเชิงสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  คุณฉัตร คำแสง  
  ผู้อำนวยการ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank
  เอกสารประกอบการบรรยาย
 • การคืนอดีตผู้ต้องขังกลับสู่สังคม
  คุณชลธิช ชื่นอุระ
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
  เอกสารประกอบการบรรยาย

15:30-16:30 น.

Focus Group : ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมโดยภาคประชาชน

(ครอบคลุมประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อมูเปิดและรัฐบาลโปร่งใส การอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)

ภาพบรรยากาศวันงาน