WHAT ISRoLD?

Our Mission

เกี่ยวกับ RoLD Program

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนรู้เนื้อหาด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการนำไปประยุกต์ใช้โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย

 1. หลักนิติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
 2. การปฏิรูปหลักนิติธรรมกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 3. หลักนิติธรรมในมุมมองภาคธุรกิจภาคเอกชน
  • ภาคเอกชนกับการพัฒนาสังคมและประชาคมโลก
  • กิจการเพื่อสังคมและการพัฒนา (Social Enterprise)
 4. หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • ทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
  • การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
  • แนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
  • การเข้าถึงความยุติธรรมทางอาญา และการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 5. หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล กับการพัฒนาประเทศ
 6. การปฏิรูปหลักนิติธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น

กิจกรรมภายใต้ RoLD Program

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย

 • การต้อนรับเข้าสู่ RoLD Fellow Network ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการเข้าร่วม RoLD Program
 • การเข้าร่วมสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาในหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule Of Law and Development) ระยะเวลา 6 เดือน
 • สิทธิในการสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชีย เป็นหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น 1 สัปดาห์กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งHarvard Law School
 • การเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานในเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง
 • การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) ในการผลักดันประเด็นปฏิรูปการพัฒนาในสาขาต่างๆ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่จัดขึ้นโดย TIJ และ RoLD Fellows

เดินหน้าเสริมสร้างหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

RoLD Program จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้าง โอกาสให้เครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทยและ นานาชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

รูปแบบการเรียนการสอน

ระบบการเรียนรู้เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดพื้นฐานความรู้และศักยภาพอย่างมืออาชีพ
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียน และระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเองอย่างมีพลวัต

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

วิธีการสมัคร

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

เลขที่ 999 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทร:
อีเมล์: [email protected]