RoLDCOURSES

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
The TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) – หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระยะเวลา 6 เดือน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเรียนดาวน์โหลดโบรชัวร์

ALL