RoLDNETWORK

RoLD Speakers

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการส่งเสริมหลักนิติธรรม และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิติพงษ์ กิตยารักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
สุวิทย์ เมษินทรีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำเร็จการศึกษารดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.รอยล จิตรดอน
การศึกษา Dr. rer. nat. in Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University, Austria ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. …, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2560) ที่ปรึกษากองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (10 ม.ค. – 14 ก.พ. 2560) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประธานคณะทำงานศึกษาวิจัยและกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. …., คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2560) ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรกรรม, คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร (2559) กรรมการบริหารการประปานครหลวง, การประปานครหลวง (2559) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ก้ากับ ควบคุมดูแลนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, กรมศิลปากร (2559) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ […]
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ศุภชัย เจียรวนนท์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ, ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษา ศุภชัยได้ฝึกงานด้านค้าส่งกับสยามแม็คโคร และเคยฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล ในฮุสตัส เทกซัส และยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการเงิน กับบริษัท Soltex Federal Credit Union, USA และบริษัท วีนิไทย จำกัด และเมื่อปี 2535 ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่พนักงานทั่วไป จนกระทั่งถึงระดับผู้บริหาร อาทิ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการและการวางแผน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านปฏิบัติการ (Operation) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ยูทีวี เคเบิล เทเลวิชั่น รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสำคัญในเครือเทเลคอมเอเชีย เช่น […]
คุณนิโคลัส บูธ
นายนิโคลัส บูธ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme – UNDP) โดยก่อนหน้านี้มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านหลักนิติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ UNDP ประจำประเทศเวียดนาม และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐ ได้ทำงานให้กับแผนกปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศโคโซโว เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศจากสงครามและความขัดแย้ง
ดร. สิตา สัมฤทธิ์
An avid advocate for women’s rights and gender justice, Dr. Sita Sumrit has worked on women’s empowerment for more than 10 years with international organizations, NGOs, and academic institutions. Her areas of work include women’s access to justice, gender and sustainable development, women’s political leadership and elimination of violence against women and girls. She is […]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์  มีประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมาย เช่น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนา กฎหมาย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  และกรรมการพัฒนากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   ด้านผลงานวิชาการนั้น ดร.สุรศักดิ์มีผลงานวิชาการ อาทิ คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา  และปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา    ด้านการศึกษา ศ.ดร. สุรศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2)  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทย  ในระดับปริญญาโท สำเร็จนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโท และเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ความรู้และประสบการณ์ของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของสถาบัน
นางสาวอลิสา นภาทิวาอำนวย
คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมที่ชื่อว่า Socialgiver ซึ่งเป็นธุรกิจ Startup ด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และบริการที่ได้รับรางวัลระดับรางวัลชนะเลิศมากมาย อาทิ Thai Social Enterprise Award (Change Awards), The Venture (Thailand), ASEAN Impact Challenge (Best Innovation for Impact), Global Social Venture Competition (South East Asia) และยังเคยได้รับเลือกเป็น Top 10 Thai Startups โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ด้วย คุณอลิสา ตั้งใจจะให้ Socialgiver นี้เป็นธุรกิจที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวก เสริมสร้างระบบนิเวศที่นำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Society) ความสนใจด้านการขับเคลื่อนทางสังคมนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ นางสาวอลิสา ได้ทำงานในภาคเอกชน ซึ่งได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาหาช่องทางใหม่ๆ ให้กับการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Management) […]
ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง (CBEE) และประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ธานี มีความสนใจในเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน (Institutional Economics) และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง (Experimental Economics) โดยเฉพาะประเด็นทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรม งานวิจัยของ ดร. ธานี เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบสถาบัน เศรษฐกิจนอกระบบ คอร์รัปชั่น คนไร้บ้าน การค้าบริการทางเพศ การวัดบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) และ ผลของสื่อกับการโกง เป็นต้น  
คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ
เจ้าของ KARB STUDIO (องค์กรให้คำปรึกษาและออกแบบสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจอาหารและสินค้าการเกษตร) โดยมีผลงานการออกแบบและงานเขียนได้รับ 5 รางวัลเกียรติยศชนะเลิศของโลก จากเวที Gourmand Awards – SPAIN มีนิยามส่วนตัวคือ simply the best และสนใจเรื่องธรรมะ ศิลปะ วิถีชุมชน นอกจากนี้คุณขาบยัง เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะฟูดสไตลิสต์ชื่อดังของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด