WHAT ISRoLD?

About Us

RoLD Program

THE RULE OF LAW AND DEVELOPMENT PROGRAM

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานการพัฒนาของสังคม

INVESTING IN THE RULE OF LAW FOR A BETTER FUTURE

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยผ่านการเชื่อมโยงระดับสากล

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาโดยการเชื่องโยง แนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศและใน ภูมิภาคอาเซียน TIJ เป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของ สถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ UN-PNIs) ในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 18 แห่งทั่วโลก

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วาระ 2030 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน(The 2030 Agenda for Sustainable Development) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลก SDGs

เป้าหมายที่ 16

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS:

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
RULE OF LAW AND DEVELOPMENT PROGRAM เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันระดับโลก TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่า

“องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้กลายเป็นพลัง “เครือข่าย” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์
(Changemakers) จึงพัฒนา The Rule of Law and Development Program หรือ RoLD Program ขึ้น

RoLD Program เป็นความร่วมครั้งแรกในเอเชียระหว่าง TIJ กับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ บุคลากรไทยเอเชีย และนานาชาติ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏ ในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)