WHAT ISRoLD?

About Us

RoLD Program

THE RULE OF LAW AND DEVELOPMENT PROGRAM

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานการพัฒนาของสังคม

INVESTING IN THE RULE OF LAW FOR A BETTER FUTURE

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยผ่านการเชื่อมโยงระดับสากล

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาโดยการเชื่องโยง แนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศและใน ภูมิภาคอาเซียน TIJ เป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของ สถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ UN-PNIs) ในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 18 แห่งทั่วโลก

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วาระ 2030 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน(The 2030 Agenda for Sustainable Development) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลก SDGs

เป้าหมายที่ 16

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS:

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
RULE OF LAW AND DEVELOPMENT PROGRAM เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันระดับโลก TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่า

“องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้กลายเป็นพลัง “เครือข่าย” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์
(Changemakers) จึงพัฒนา The Rule of Law and Development Program หรือ RoLD Program ขึ้น

RoLD Program เป็นความร่วมครั้งแรกในเอเชียระหว่าง TIJ กับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ บุคลากรไทยเอเชีย และนานาชาติ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏ ในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

เกี่ยวกับ RoLD Program

RULE OF LAW AND DEVELOPMENT PROGRAM (RoLD Program) เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันระดับโลก TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่า “องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้กลายเป็นพลัง “เครือข่าย” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ (Changemakers) จึงพัฒนา The Rule of Law and Development Program หรือ RoLD Program ขึ้น

RoLD Program เป็นความร่วมมือครั้งแรกในเอเชียระหว่าง TIJ กับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย เอเชีย และนานาชาติ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏ ในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

RoLD Program จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสให้เครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทยและนานาชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

 1. หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา The TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) – หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระยะเวลา 6 เดือน

 2. หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย The TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy – เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Intensive สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ในสังคมผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลกจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่าย IGLP ของ Harvard Law School ระยะเวลา 5 วัน

 3. โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม RoLD in Action – ผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารใน TIJ Executive Program โดยที่ผ่านมา มีโครงการ RoLD in Action ในประเด็นสังคมที่สำคัญหลากหลาย

 4. เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน The TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development – เวทีสาธารณะที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการบรรยายและเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ