RoLDCOURSES

RoLD 2017

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 (RoLD 2017)
4 มี.ค. 2560

ครั้งที่ 4/2017 Field Trip 01-การเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

  • ดร.โชค บูลกุล
    กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย