RoLDCOURSES

RoLD 2017

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 (RoLD 2017)
9 มี.ค. 2560

ครั้งที่ 5/2017 การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปอะไร? อย่างไร?”

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
    อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและอดีตอัยการสูงสุด
  • คุณสมชาย หอมลออ
    ที่ปรึกษากฎหมายและอดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ผู้อำนวยการ
    สถานบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)