RoLDCOURSES

RoLD 2018

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 (RoLD 2018)
9 มี.ค. 2561

ครั้งที่ 5/2018 Field Trip 01-ศึกษาดูงานเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

  • นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี
  • นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
  • นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุม