RoLDNETWORK

กีรติ แก่นแก้ว (อ๊อบ)
Kerati Kankaew

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Provincial Chief Public Prosecutor