RoLDNETWORK

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (น้ำหวาน)
Pimpan Diskul na Ayudhaya

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย