RoLDNETWORK

สราวุธ เบญจกุล (วุธ)
Sarawut Benjakul

กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Commissioner, Securities and Exchange Commission
The Securities and Exchange Commission