RoLD COURSES

RoLD Xcelerate – The Rule of Law and Development Program 2024
หลักสูตรเครือข่ายผู้นำเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม ปี 2567

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย Justice Makers ในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะเวลา 6 เดือน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 20 พฤษภาคม 2567

RoLD Xcelerate Brochure

หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย The TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy – เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Intensive สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ในสังคมผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลกจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่าย IGLP ของ Harvard Law School

ดูรายละเอียด

ส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร (ตำแหน่ง ณ วันที่เข้าร่วม)

RoLD FORUM

รายการล่าสุด
RoLD Environmental Justice Forum EP.1
ชม LIVE หรือดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
RoLD Environmental Justice Forum EP.1

RoLD in ACTION

SEE MORE