RoLDNETWORK

RoLD Fellows

คมกฤช พิพัฒน์ภานุกูล (ปั้น)
Komkrit Pipatpanukul

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด

Managing Director
Movie Partner Co., Ltd.

พี่ปั้นมีความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ที่ผ่านมาได้ริเริ่มโครงการที่ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาสหลายโครงการ เช่น CSR ให้หนาวนี้…มีแต่รอยยิ้ม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว Fight for Breast ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อสู้กับมะเร็งเต้านม เเละสนับสนุนกิจกรรมจังหวัดอีกมากมาย

พี่ปั้นมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆต่างจังหวัดโดยเฉพาะปัญหาด้านขาดโอกาสด้านการศึกษาที่นำมาซึ่งประเด็นทางสังคมมากมาย ผลักดันประเด็นที่จะทำให้คนให้ความสนใจในปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาท้องในวัยเรียน เนื่องจากขาดโอกาสที่จะหาทางเลือกให้กับตนเองได้

เจน ฮอล์ลอเวย์ (เจน)
Jane Holloway

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable Development Consultancy

จรัล งามวิโรจน์เจริญ (กบ)
Jarun Ngamvirojcharoen

Director (CEO Office)

CJ Express Group

จิรภา สินธุนาวา (แมว)
Jirapa Sintunava

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Inspector General
Office of The Permanent Secretary

จิราพร ขาวสวัสดิ์ (แดง)
Jiraphon Kawswat

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer and Vice President
PTT Oil and Retail Company Limited

จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว (-)
Jirawat Poomsrikaew

ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะ
Google (ประเทศไทย)

Government Affairs and Public Policy Manager
Google Thailand

จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ (-)
Jumpon Phansumrit

รองอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

Deputy Attorney General
Office of the Attorney General

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย (จุ๊บ)
Jutharat Ua-amnoey, Ph.D.

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Lecturer of Sociology and Anthropology Department
Faculty of Political Sciences of Chulalongkorn University

จอมพงศ์ มงคลวนิช (อู๊ด)
Jomphong Mongkhonvanit

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม

Vice President
Siam University

ที่ผ่านมาพี่อู๊ดได้ร่วมทำโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพของแรงานกว่า 4 แสนคน เป็น Expert in Education and Technology (P5) ของ United Nations/ITU โดยเป็นหัวหน้าโครงการศึกษา และพัฒนาชุดข้อเสนอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงเรียนและเยาวชน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พี่อู๊ดมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมในสังคมด้านการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นความต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ